Loading...
Vår historie 2017-03-14T13:37:03+02:00

Vår historie

IKT næringen i Innlandet er fragmentert og geografisk spredt.  Flere aktører hadde signalisert et behov for et sterkere fagmiljø gjennom samarbeid og samlokalisering. Ringsaker kommune gjennomførte et forprosjekt i perioden 2014–15 hvor målsettingen var å avdekke nærmere behov, ønsker og mål for et felles IKT nettverk i regionen. Resultatet viste at IKT-næringen i Innlandet ønsket å etablere et felleskap hvor aktørene kunne søke samarbeid og felles profilering.

Det ble etablert en styringsgruppe bestående av personer fra næringslivet og Ringsaker kommune. Styringsgruppen besluttet å etablere foreningen IKT Ressursforum Innlandet. Foreningen ble formelt etablert i august 2015. Det ble også utarbeidet egne vedtekter for foreningen.

I 2016 ble det gjennomført et forprosjekt for nettverk med økonomisk støtte fra Innovasjon Norge. Prosjektet fokuserte på etablering av felles møteplasser, undersøkelser om samarbeide med andre typer bedriftsnettverk både nasjonalt og internasjonalt, utvikling av en IKT klynge og utarbeidelse av en felles strategi for samarbeide mot felles markedsområder. Flere av nettverkets medlemsbedrifter signaliserte at de ønsket å samarbeide mot helsesektoren. Foreningen inngikk et formelt samarbeide med Terningen Nett.

Medlemmer
Medlemmene er bedrifter som driver en virksomhet i Norge med fokus på informasjons- og kommunikasjonsteknologi samt bedrifter som leverer kunnskapsbaserte tjenester.  Det er administrasjonen som behandler generelle medlemshenvendelser, herunder opptak av nye medlemmer.

Visjon
Skape Innlandets sterkeste og mest ettertraktede IKT klynge. En klynge der innovasjon skaper varige verdier og langsiktig overlevelse.

Hovedmålsetting
Etablere en ledende og slagkraftig organisasjon som har hovedfokus på vekst og utvikling av IKT‐næringen i Innlandet.

Kortsiktige målsetning er å bidra til

  • Bedriftenes ønsker om møteplasser der de kan bli kjent, utveksle erfaringer og behov og samt finne mulige samarbeidspartnere.
  • Bedriftenes ønsker om å bli mer synlige gjennom markedsføring av nettverket og den enkelte medlemsbedrift.

Langsiktige målsetning er å bidra til å

  • Skape flere attraktive arbeidsplasser
  • Bidra til høyere verdiskapning for den enkelte bedrift.
  • Være rekrutteringsmiljø for nye studenter.
  • Skape regionens beste miljø for samspill med forskning, utdanning, privat og offentlig sektor
  • Skape en robust næring gjennom kompetanseheving, åpen innovasjon, internasjonalisering og tilgang på investorkapital.
  • Skape entusiasme og vilje til å lykkes
Vedtekter